کم شنوایی

کم شنوایی یک علامت غیرمعمول  درام اس است. حدود ۶ درصد از بیماران ام اس دچار کم شنوایی هستند. کم شنوایی می‌تواند به دلایل غیر مرتبط با ام اس رخ دهد؛ اما در ام اس می تواند مربوط به آسیب اعصاب شنوایی در مغز یا ساقه مغز باشد. هم چنین ممکن است در اثر پیشرفت بیماری اتفاق بیفتد.  • کم شنوایی در موارد بسیار نادر به عنوان اولین علامت بیماری گزارش شده است.

  • ناشنوایی ناشی از ام اس بسیار نادر است و بیشتر نواقص شنوایی حاد ناشی از ام اس بهبود می یابد. اگرچه کم شنوایی علامت رایجی از ام اس نیست، افت شنوایی با عنوان کم شنواییِ حسی در جامعه ام اس بسیار بیشتر از جمعیت عادی است.


از آنجا که نواقص شنوایی در ام اس رایج نمی باشد، بیماران ام اسی که دچار کم شنوایی می شوند بایستی شنوایی خود را توسط مراکز شنوایی سنجی مورد ارزیابی قرار دهند  تا علت اصلی آن مشخص شود.