امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امیتازات : 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ارتباط دوز دارو با گلبول های سفید و آنزیم ها
#1
ﻳﻪ ﺳﻮاﻝ ...
ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﭼﻂﻮﺭﻱ ﺩﻭﺯ ﺩاﺭﻭ ﺭﻭ ﺗﻨﻆﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻦ
ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﮔﻠﺒﻮﻝ ﺳﻔﻴﺪﻡ 2700 ﻫﺴﺖ ﺗﺎ 2300
ﻫﻢ ﮔﺎﻫﻲ اﻭﻣﺪﻩ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎﻡ ﻫﻢ ﻛﻪ اﻭﻭﻭﻭﻭﻩ
ﻭﻟﻲ ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ ﺩﻛﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻨﻪ ﺩﻭﺯ
ﺩاﺭﻭ ﺭﻭ ﻛﻢ ﻛﻨﻦ....
ﻭﻟﻲ ﺑﻌﻀﻲ اﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺯ اﻳﻦ ﻋﺪﺩ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻣﻴﻮﻥ ﻣﻲ ﺧﻮﺭن ...
ﻛﺴﻲ ﻣﻲ ﺩﻭﻧﻪ ﭼﻪ ﺟﻮﺭﻳﻪ...
 تشکر شده توسط : hadisss , پریا حقیقت پور , samiramiss
#2
سلام
من آنزیمهای کبدم با خوردن مارلا رفت بالا و دکترم گفت جمعه ها دیگه نخور و من حدودا 5 هفته جمعه ها نخوردم و حتی حس میکردم حالم بهتره بعد از 5 هفته رفتم آزمایش دادم و خداروشکر آنزیمهای کبدم برگشته بود به همون حالت نرمال و دیگه قرار شد جمعه ها نخورمsmiling
 تشکر شده توسط : سها , پریا حقیقت پور
#3
ﭘﺲ ﻧﻆﺮاﺷﻮﻥ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮﻕ ﺩاﺭﻩ305320_JC_thinkingUnknown
ﻣﻦ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎﻡ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩ ﺧﻴﻠﻲ ﺯﻳﺎﺩ
ﺑﺮاﻱ ﭼﻜﺎﭖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺳﻴﻨﺎ ﻣﻲ ﺭﻓﺘﻢ ﺩﻛﺘﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻴﺎﻥ
ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻟﻴﻮﺭ ﮔﻞ ﺑﺨﻮﺭ اﮔﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻴﺎﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻭﺯ ﺩاﺭﻭ ﻛﻢ ﺑﺸﻪ
ﻭﻟﻲ ﺩﻛﺘﺮ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﻴﺎﺩ ﭘﺎﻳﻴﻦ(ﺁﺧﻪ ﭼﺠﻮﺭﻱ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﻴﺎﺩ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺩاﺭﻩ ﻣﻴﺮﻩ ﺑﺎﻻ ﭘﺲ ﻛﻲ ﻣﻴﺎﺩ)sad2
ﺧﻼﺻﻪ ﺩاﺷﺘﻢ ﻛﻢ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺭﻓﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﺮﻡ اﻣﻴﻦ ﺁﺑﺎﺩlaughing3
ﻭﻟﻲ ﻭاﻗﻌﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻛﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﻭﺯ ﻳﺎ ﻟﻴﻮﺭﮔﻞ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎﻡ ﻧﺮﻣﺎﻝ
ﺷﺪﻥ....!!!!!!
 تشکر شده توسط : سارا ی , پریا حقیقت پور
#4
(2015/12/09, 03:16 PM)سها نوشته است: ﻳﻪ ﺳﻮاﻝ ...
ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﭼﻂﻮﺭﻱ ﺩﻭﺯ ﺩاﺭﻭ ﺭﻭ ﺗﻨﻆﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻦ
ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﮔﻠﺒﻮﻝ ﺳﻔﻴﺪﻡ 2700 ﻫﺴﺖ ﺗﺎ 2300
ﻫﻢ ﮔﺎﻫﻲ اﻭﻣﺪﻩ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎﻡ ﻫﻢ ﻛﻪ اﻭﻭﻭﻭﻭﻩ
ﻭﻟﻲ ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ ﺩﻛﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻨﻪ ﺩﻭﺯ
ﺩاﺭﻭ ﺭﻭ ﻛﻢ ﻛﻨﻦ....
ﻭﻟﻲ ﺑﻌﻀﻲ اﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺯ اﻳﻦ ﻋﺪﺩ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻣﻴﻮﻥ ﻣﻲ ﺧﻮﺭن ...
ﻛﺴﻲ ﻣﻲ ﺩﻭﻧﻪ ﭼﻪ ﺟﻮﺭﻳﻪ...

سها جان فکر میکنم به توجه به جواب ازمایش قبل از شروع قرص تصمیم گیری میکنند
مثلا من خودم یکماه که قرص خوردم گلبول سفیدم یکدفعه از 4700رسید به 2300
دکترم گفت خیلی پایین اومده به خاطر همین قرصم کم کرد
شاید شما قبل از قرص هم گلبولات پایین بوده
 تشکر شده توسط : سها , پریا حقیقت پور , samiramiss
#5
ﺑﻠﻪ ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺟﻮﻥ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ
ﺣﺘﻤﺎ ﻫﻤﻴﻨﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻲ
ﺁﺭﻩ ﺑﺮا ﻣﻦ 4100 ﺑﻮﺩ ﺑﻌﻀﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ 3900!
ﺁﻗﺎ ﻣﺠﻴﺪ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﻲ ﮔﻦ اﮔﻪ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﺪاﺭﻳﺪ اﺻﻼ ﺑﻬﺶ
ﻓﻜﺮ ﻧﻜﻨﻴﺪ اﻵﻥ ﻣﻦ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺩاﺭﻡ ﺁﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻡ
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺭﻭﺩﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﻪ اﻧﺪاﺯﻩ ﺯﺩﻥ ﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﺘﺎﻓﺮﻭﻥ ﺗﺐ و ﻟﺮﺯ
و ﺑﺪﻥ ﺩﺭﺩ ﺩﻳﺪﻡ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺪ ﺑﻮﺩ ﻫﻨﻮﺯﻡ اﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻡ ﺑﺪﻧﻢ ﺩاﻏﻪ ﻫﻨﻮﺯ
ﻧﻤﻲ ﺩﻭﻧﻢ ﭼﺮا
اﺻﻼ ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ ﻫﻤﭽﻴﻦ ﭼﻴﺰﻱ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻜﺮﻡ ...
 تشکر شده توسط : majid1 , پریا حقیقت پور
#6
من حدود دوساله مصرف میکنم عوارضی واسم نداشته حتا احساس میکنم خیلی بهترم. البته من با تزریقم مشکلی نداشتم. امروز وقت دکتر داشتم. خیلی راضی بود میگفت مشکلی که تو چشم راستم داشتم به کل حل شده. میگفت این دارو رو دید اثرش خیلی خوبه چون تقریبن اثر ترمیمی هم داره. امیدوارم باری بقیه هم اثر درمانی داشته باشه.

(2016/02/03, 12:19 PM)پریس نوشته است: سلام.من ازداروی فینگلومداستفاده می کنم وخداراشکر با ان مشکلی ندارم حداقل عوارض بعدازتزریق امپولها راندارم وحتی تاحدودی به قدرتم اضافه وخستگی ام هم کم شده وفینگلو به من ساخته ودرافرادمختلف بستگی به این دارد که دارو به انها بسازد یانه خدایش داروی بدی نیست
agreement2agreement2agreement2Sheklak.shabhayetanhayi-30mscenterSheklak.shabhayetanhayi-30

منم موافقم داروی خوبیه ظاهرن درسته درمان نیست ولی در کاهش اثارش موثره

(2016/01/21, 03:28 PM)maryk909 نوشته است: سلاااام بچه ها مشورت! من به خاطر نبود دکتر همیشگیم پیشیه دکتر جدید رفتم ایشون ام ار لی پارسال منو دید خیلی متعجب شد که با این همه پلاکت من الان دارم سینووکس استفاده میکنم دوباره برام ام ار ای نوشت و گفت باید داروتو عوض کنی و این قرص بهم معرفی کرد! من پارسال که میخاستم از شر بتافرون راحت شم دنبال این قرص بودم ولی ازمایش که دادم خود همین دکتر جدیده گفت نه چون عفونت تو بدنت داری و مستعد بیماری عفونی هستی نمیتونی!!! ولی امسال میگه باید حتما عوض کنی و میگفت چرا از بتا گذاشتن که بیای سینووکس استفاده کنی!! من هیچ حمله ای نداشتم امسال با مصرف سینو همه چی اروم میگذره ولی این دکتر خیلی منو ترسوند و گفت کم کم مغزت کوچیک میشه و حافظتو از دست میدی!!! نمیدونم این ۷ سال هیچ وقت دکترم اینجوری باهام حرف نزذه بود الان شک شدم!! حالا میترسم پشیمون شم از فینگول!! کمکم کنیدconfused2sad

البته دکتر منم میگه اگه عفونت یا بیماری عغونی حادی بدن داشته باشه یا بر اثر دارو بگیره دوز دارم رو کم میکنه کلن چون گلبول های سفید بذنو کم میکنه بدن مستعد عفونت میشه بیشتر

(2016/01/13, 08:09 AM)طاهره. نوشته است:
(2015/12/09, 03:16 PM)سها نوشته است: ﻳﻪ ﺳﻮاﻝ ...
ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﭼﻂﻮﺭﻱ ﺩﻭﺯ ﺩاﺭﻭ ﺭﻭ ﺗﻨﻆﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻦ
ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﮔﻠﺒﻮﻝ ﺳﻔﻴﺪﻡ 2700 ﻫﺴﺖ ﺗﺎ 2300
ﻫﻢ ﮔﺎﻫﻲ اﻭﻣﺪﻩ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎﻡ ﻫﻢ ﻛﻪ اﻭﻭﻭﻭﻭﻩ
ﻭﻟﻲ ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ ﺩﻛﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻨﻪ ﺩﻭﺯ
ﺩاﺭﻭ ﺭﻭ ﻛﻢ ﻛﻨﻦ....
ﻭﻟﻲ ﺑﻌﻀﻲ اﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺯ اﻳﻦ ﻋﺪﺩ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻣﻴﻮﻥ ﻣﻲ ﺧﻮﺭن ...
ﻛﺴﻲ ﻣﻲ ﺩﻭﻧﻪ ﭼﻪ ﺟﻮﺭﻳﻪ...

سها جان فکر میکنم به توجه به جواب ازمایش قبل از شروع قرص تصمیم گیری میکنند
مثلا من خودم یکماه که قرص خوردم گلبول سفیدم یکدفعه از 4700رسید به 2300
دکترم گفت خیلی پایین اومده به خاطر همین قرصم کم کرد
شاید شما قبل از قرص هم گلبولات پایین بوده

منم همین نظرو دارم دکتر اگه ببینه گلبول سفید میاد پایین دوز داور رو کم میکنه. من که تا حالا این مشکلو نداشتم. اگه خیلی بیاد پایین دوزشو کم میکنن.
بیخیالش باش ، باهاش کنار میای
 تشکر شده توسط : طاهره. , پریا حقیقت پور
#7
Question 
اروی فینگولید میخورم
گلبولای سفیدم پایین اومده رو 3
قبلا 3.6 بود با این دارو
غیر از 2 ماه اول که 3 بود
و
Mcv ,mch پایین
ازمایشای lft طبیعیه فقط همین پایینه 1.7 که نرمال حداقلش 2.3 هست
A/g هم بالاست
چرا اینجور شده
بعد از یکسال افت گلبول سفید داشتم
گلبولین هم اومده پایین
کسی اینجور بوده؟ یا علت رو میدونه؟
چرا گلوبولین اومده پایین ؟
 تشکر شده توسط : طاهره. , samiramiss , پریا حقیقت پور
#8
کاهش گلبول سفید از عوارض فینگولید هست
منم از همون ماه اول افت شدید داشت
جای نگرانی نیست دکتر با تغییر مقدار مصرف قرص تنظیمش میکنه
 تشکر شده توسط : hadisss , samiramiss , پریا حقیقت پور
#9
سلام بچه ها،، من سه ساله فینگولیمود (دانلوین) استفاده میکنم.امشب اشتباهی دو بار قرص خوردم.یک بار ساعت 6 بعدازظهر، یکی هم ساعت یازده.اصلن حواسم نبود که قرص رو خوردم. الان خیلی ناراحتم که به فاصله کم قرص رو خوردم. نمیدونم چی میشه.    sad2
 تشکر شده توسط : پریا حقیقت پور
#10
منم جدیدا ازمایش خون دادم بعد از مصرف 22 تا دانلوین 
گلبولای سفیدم خیلی اومده پایین  شده 2100 !!!!
آنچه مرا نکشد، نیرومندترم میسازد.
این را در مدرسه ی جنگِ زندگی آموخته ام...
  
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:
1 مهمان