وبینار توانبخشی و ام اس

۳۰ تیر
ساعت ۲۱:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
دکتر محدثه آزادواری
برگزارشد

تکرار وبینار تازه های ام اس با دکتر شاه بیگی

۱۶ تیر
ساعت ۲۱
۱۰,۰۰۰ تومان
دکتر سعید شاه بیگی
برگزارشد

تکرار وبینار پرسش و پاسخ همراه با دکتر مقدسی

۷ تیر
ساعت ۲۲
۱۰,۰۰۰
دکتر عبدالرضا ناصرمقدسی
برگزارشد

وبینار پرسش و پاسخ همراه با دکتر مقدسی

۲ تیر
ساعت ۱۳
۱۲,۰۰۰
دکتر عبدالرضا ناصرمقدسی
برگزارشد

وبینار تازه های ام اس با دکتر شاه بیگی

۲۲ خرداد
ساعت 18
۱۲,۰۰۰ تومان
دکتر سعید شاه بیگی
برگزارشد

تکرار وبینار ریز مغذی‌ها و ام اس

۲۰ خرداد
ساعت ۲۲
۸,۰۰۰ تومان
دکتر حمیدرضا طغیانی
برگزارشد

ریز مغذی‌ها و ام اس

۱۰ خرداد
ساعت ۲۱
۱۰,۰۰۰
دکتر حمیدرضا طغیانی
برگزارشد

وبینار ام اس با حضور دکتر مقدسی

۱۶ اسفند
ساعت ۱۳
۱۲,۰۰۰ تومان
دکتر عبدالرضا ناصرمقدسی
برگزارشد

تغذیه و ام اس

۲۶ بهمن
ساعت ۲۰
۱۰,۰۰۰ تومان
دکتر حمیدرضا طغیانی
برگزارشد

آخرین جلسه واقعیت درمانی

۱۸ بهمن
ساعت ۲۰
۱۰,۰۰۰ تومان
دکتر سمیرا قباخلو
برگزارشد

جلسه دوم واقعیت درمانی

۲۷ دی
ساعت ۲۰
۱۰,۰۰۰ تومان
دکتر سمیرا قباخلو
برگزارشد

اولین جلسه واقعیت درمان

۱۷ دی
ساعت ۲۰
۱۰,۰۰۰ تومان
دکتر سمیرا قباخلو
برگزارشد