وبسایت تخصصی ام اس سنتر | بیماری ام اس | مرجع تخصصی ام اس
مینو سایکلینها ( تترا سایکلینها) در درمان ام اس - نسخه قابل چاپ

+- وبسایت تخصصی ام اس سنتر | بیماری ام اس | مرجع تخصصی ام اس (https://mscenter.ir)
+-- انجمن: ام اس (https://mscenter.ir/Forum-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3)
+--- انجمن: بحث هاي تخصصي اعضا (https://mscenter.ir/Forum-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7)
+--- موضوع: مینو سایکلینها ( تترا سایکلینها) در درمان ام اس (/Thread-%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3)مینو سایکلینها ( تترا سایکلینها) در درمان ام اس - همسر یک مشکوک به ام اس - 2012/04/08

سلام
من در مقالاتی علمی خوانده بودم که تتراسایکلینها برای ام اس مفید هستند اما صحت و سقم آن و اینکه می توان همراه داروهای معمول مانند سیونکس و غیره استفاده کرد یا نه برایم سوال بود. نظر شما چیست آیا کسی در این مورد اطلاعاتی دارد یا با دکتر خود مشورتی کرده است؟
این هم بخشی از مقاله :
دراین تحقیق گفته شده است که در یک تحقیق نشان داده شده است که مینو سایکلینها تا 84 درصد آسیبهای حاصل از ام اس را کاهش داده اند و تعداد حملات را هم از 1.2 حمله در سال به 0.25 حمله در سال کاهش داده اند و بین 40 بیماری که تست شده بودند تنها یک بیمار ضایعات فعال داشته است که اون هم نصف دارو را دریافت می کرده است.

MINOCYCLINE

Minocyline, a relatively cheap, readily available and well-tolerated tetracycline antibiotic has shown potential for the treatment of MS. In small trials it has been shown to have reduced MS lesions by as much as 84%, reduced annualized relapse rates from an average of 1.2 a year to 0.25 a year, and found only one in 40 people with MS on the drug having active lesions (and that person was on half-dose).RE: مینو سایکلینها ( تترا سایکلینها) در درمان ام اس - شهرزاد - 2012/04/08

نام فارسى : تتراسايکلين
نام انگليسى : TETRACYCLINE HCL
نام تجارى دارو : Achromycin, Novotetra, Panmycin, Retet, Robitet, Sumycin, Tetracap, Tetracyn, Tetralan, Tetram, Topicycline

گروه دارويى : آنتى بيوتيک

گروه شيميايى دارو : آنتي بيوتيک / ضدعفوني کننده وسيع الطيف
مكانيسم اثر : سنتز پروتئين و فسفوريلاسيون در ميکروارگانيسمها را مهار ميکند.

موارد مصرف : سيفليس، کلاميديا تراکوماتيس، سوزاک، لمفوگرانولوم آميزشي، ارگانيسمهاى گرم مثبت يا منفى غيرشايع، عفونتهاى ريکتزيائي، ضدآکنه، برونشيت حاد و مزمن، آکتينومايکوز، مالاريا فالسيپاروم، عامل اسکلروزان در افيوژن پلور، عودندولهاى کيستيک تيروئيد

ميزان مصرف : بالغين: ۵۰۰ـ۲۵۰ mg خوراکى هر ۶ ساعت ۲۵۰mg در روز عضلانى يا ۱۵۰mg هر ۱۲ ساعت وريدى ۳۰۰ـ۲۵۰ mg هر ۱۲ـ۸ ساعت.
کودکان بالاتر از ۸ سال: خوراکى ۵۰ـ۲۵ mg/kg/day در دوزهاى منقسم هر ۶ ساعت عضلانى ۲۵ـ۱۵ mg/kg/day در دوزهاى منقسم هر ۱۲ـ۸ ساعت. وريدى ۲۰ـ۱۰ mg/kg/day در دوزهاى منقسم هر ۱۲ ساعت.
سوزاک:
بالغين: خوراکى ۵/۱ گرم سپس ۵۰۰mg چهاربار در روز با مقدار کلى ۹گرم در هفته داده ميشود.
کلاميديا تراکوماتيس:
بالغين: خوراکى ۵۰۰mg چهار بار در روز بهمدت هفت روز داده ميشود.
سيفيليس:
بالغين: خوراکى ۳ـ۲ گرم در دوزهاى منقسم بهمدت ۱۵ـ۱۰ روز داده ميشود. اگر سيفيليس بيشتر از يکسال طول بکشد بايد درمان را تا سيروز ادامه داد.
بروسلوز:
بالغين: خوراکى ۵۰۰mg چهار بار در روز بهمدت سه هفته با يک گرم استرپتومايسين عضلانى بهمدت دو روز در هفته اول و بهمدت يک روز در هفته دوم داده ميشود.
سندرم پيشابراهى در زنان:
بالغين: خوراکى ۵۰۰mg چهاربار در روز بهمدت هفت روز داده ميشود.
قربانيان تجاوز به عفن:
بالغين: خوراکى ۵۰۰mg چهاربار در روز بهمدت هفت روز داده ميشود.
آکنه:
بالغين: ۱ گرم در روز در دوزهاى منقسم با دوز نگهدارنده ۵۰۰ـ۱۲۵ mg در روز داده ميشود.
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط به تتراسايکلينها، در بچههاى زير ۸ سال، حاملگى (در گروه D قرار دارد)، شيردهي.
احتياطات: در بيمارى کليوي، بيمارى کبدي، در فرم عضلانى اين دارو احتمال واکنش متقاطع با بيحسى موضعى دندان وجود دارد

توضيحات دارو

عوارض جانبي:
دستگاه عصبى مرکزي: تب، سردرد، پارستزي.
خوني: ائوزينوفيلي، نوتروپني، ترومبوسيتوپني، لکوسيتوز، آنميهموليتيک.
چشم، گوش، حلق و بيني: ديسفاژي، التهاب زبان، کاهش کلسيفيکاسيون در دندانهاى شيري، درد شکم، کانديديازيس دهاني.
گوارشي: تهوع، استفراغ، اسهال، بياشتهائي، آنتروکوليت، مسموميت کبدي، نفخ، کرامپهاى شکمي، سوزش اپيگاستر، التهاب حفره دهان، کوليت با غشاء کاذب.
قلبى عروقي: پريکارديت.
ادراريتناسلي: افزايش BUN، پرنوشي، نارسائى کليه، مسموميت کليوي.
پوستي: راش، کهير، حساسيت به نور، افزايش پيگمانتاسيون، درماتيت اکسفولياتيو، خارش، آنژيوادم.
احتياطات: در بيمارى کليوي، بيمارى کبدي، در فرم عضلانى اين دارو احتمال واکنش متقاطع با بيحسى موضعى دندان وجود دارد.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: ۸۰ـ۷۵ درصد دوز خوراکي. شروع اثر: ۲ـ۱ ساعت. اوج اثر: ۴ـ۲ ساعت. انتشار: گسترده، بهويژه به بافتهاى داراى تکثير سريع، از جفت رد ميشود؛ به شير وارد ميشود. متابوليسم: ندارد، داراى چرخه رودهاى ـ کبدي. دفع: کليوى (نيمه عمر ۱۲ـ۶ ساعت).
تداخلات داروئي: آنتياسيدها و مواد حاوى کلسيم و منيزيم باعث کاهش جذب گوارشى آن ميشوند؛ باعث تشديد خطر خونريزى ناشى از وارفارين ميشود. داروهاى ضداسهال، باعث کاهش جذب آن ميشوند، باعث کاهش اثر قرصهاى ضدحاملگى ميشود، مصرف همزمان متوکسى فلوران با احتمال سميت کليوى کشنده همراه است؛ لبنيات و مکملهاى آهن باعث کاهش جذب گوارشى آن ميشوند.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ علائم کمخونى مثل HCT، Hb و خستگى را بررسى کنيد.
ـ نسبت I&O.
ـ مطالعات خوني: BUN, ALT, AST, CBC, PT و کراتينين.
توصيهها:
ـ دارو را بهصورت عضلانى و عميق تزريق کنيد مقدار دارو در محل تزريق بيشتر از دو ميليليتر نشود.
ـ بعد از رقيق کردن ۲۵۰mg يا کمتر از دارو با ۸۵ ميليليتر آب مقطر ميتوان از آن بهصورت وريدى استفاده کرد. يا ميتوان دارو را با ۱۰۰ ميليليتر يا بيشتر از DW5% يا نرمالسالين رقيق کرد. ۱۰۰ ميليگرم دارو يا مقادير کمتر از آن را حداقل به مدت پنجدقيقه بدهيد.
ـ درمان بعد از کشت و تهيه اسمير انجام شود.
ـ دارو را ۲ ساعت قبل و يا بعد از مواد آهندار و نيز ۳ ساعت بعد از داروى آنتياسيد يا مواد kaolin/pectin بدهيد.
روش تهيه / تجويز:
ـ دارو را در دماى اتاق و در محفظههاى محکم و مقاوم به نور نگهدارى کنيد.
ارزيابى باليني:
پاسخدرماني: کاهش دما، از بين رفتن ضايعات، کشت و اسمير منفي.
واکنشهاى آلرژيک: راش، خارش، آنژيوادم.
تهوع، استفراغ، اسهال و در صورت بروز اين علائم داروى ضداستفراغ و آنتياسيد داده شود.
بررسى شديدشدن عفونت: تب، بيحالي، قرمزي، درد، تورم، خارش ناحيه پرينه، اسهال، ايجاد تغيير در سرفه يا خلط.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ از تماس با نور خورشيد اجتناب کنيد چون ممکن است سوزش ايجاد شود، بهنظر نميرسد که محافظتکنندههاى نور خورشيد حساسيت به نور را کاهش دهند.
ـ افراد ديابتي، براى اندازهگيرى گلوکز ادرار بايد از استفاده از diastix, clinistix يا test-tape، اجتناب کنند.
ـ بيمار بايد تمام داروى تجويزشده را اجتناب کرده و دارو را با يک ليوان پراز آب مصرف کند.
تداخل با تستهاى آزمايشگاهي:
منفى کاذب: گلوکز ادرار با test tape يا clinistix.
زياد شدن کاذب: کاتکولامينهاى ادراري.RE: مینو سایکلینها ( تترا سایکلینها) در درمان ام اس - همسر یک مشکوک به ام اس - 2012/04/09

خودم کمی تحقیق کردم و نتیجه زیر حاصل شد:N_aggressive (35)
چندین سال قبل این تحقیق در کانادا انجام شده بود که اعلام شده بود تاثیر زیادی دارد اما تحقیق در ابعاد کوچک بود بنابراین تیمهای تحقیقاتی در سراسر دنیا این ادعا را شروع به بررسی کردند از جمله یک تیم تحقیقاتی معتبر در انگلیس که اعلام کرده اند تا سال 2013 نتیجه تحقیق خود را درباره اثر مینو سایکلینها بر روی نوریت اپتیک و تا سال 2015 درباره اثر آن بر روی تعداد حملات و بهبود ضایعات را اعلام می کنند اما از شواهد اولیه معلوم است که احتمالا تاثیرات مثبتی داشته باشد.
ضمنا به دنبال این ادعا امروزه بعضی از شرکتهای تحقیقاتی فعال شده اند تا اثر داروهای معمولی دیگر که پتنت و ثبت اختراع نیستند و در نتیجه قیمتهای پائینی دارند و بر روی بهبود ام اس اثرگذارند را کشف نمایندhappy0065.gif