پيشنهاد شما براي هماهنگي بهتر ديدارها - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>احسان جان این موضوع که عنوان کردی با اطلاعیه اخر سایت جریانش حل میشه مطمئنا