پالس تراپی وعوارض کورتون - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>سلام
کورتون برای من دردهای شدید تو گردن و پشتم شونه هام داشت حالتی مثل سرما خوردگی تو گلوم هم داشتم من دگزامتازون میزدم خیلی اذیت میشم با کورتون
البته پالس تراپی بیمارستان این عوارضو داشت305320_JC_thinking