تشخیصهای افتراقی (بیماریهای تقلید کننده ی ام اس) - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>سلام اگه جواب آزمایش مایع نخاعی مثبت باشه و ام ار آی مغز هم پلاک نشان بده ولی بقیه ام آر آی و آزمایشات سالم باشه و هیچ علایم بالینی نباشه فکر میکنید ام اس هست؟؟