نوع ام اس - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>مال من خفیفه. من فقط عصب چشمم درگیره. دکتر گفت کخ پیشرفت نمیکنه