نوع ام اس - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>پیشرونده یعنی شما بدون حمله بیماریتون تشدید پیدا کنه و طی یک روند پیشرفت کنه، نه اینکه داروتون تغییر کنه
اتفاقا که از چند ماهه پیش که ریتوکسی مب برای ام اس بیمه شد برای خیلی از بیماران عود کندده_فروکش کننده تجویز شده و میشه