دیدار ۴۴ ام اس سنتر ۱۱ اسفند ۹۶ - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>لطفا یه دیدار هم اصفهان برگزار کنین که ماهایی که راهمون دوره هم بتونیم بیایمsad2sad