اضطراب - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>منم فکر کنم ام اس و بخاطر استرس و دلشوره ی تقریبا همیشگی که داشتم پیدا شدهconfused2