غلبه بر كم حوصلگی - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>جالبه الان كه اتفاقي به اين پست سر زدم چشمم به پست خودم افتاد كه تقريبا يه سال پيش براي يه بنده خدايي نسخه نجويز كرده بودم
هدف
حالا خودم همين مشكل رو دارم
مطلقا هيچ هدفي ندارم
و حوصله هيچ كاري رو ندارم
و اينكه بقيه مي ذارن پاي تنبلي بيشتر حرصمو درميارن
فقط دلم مي خواد بخوابم