غلبه بر كم حوصلگی - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>والا من اینقد بی حوصله شدم که حتی حوصله ی خودمم ندارم !
خیلی حس بدیه...
ام اس دقیقا چرا توی همه ی حالات یه رد پایی از توهست؟
اگر کسی دارویی درمانی راه کاری داره لطفا اینجا بگه ما هم بدونیم