غلبه بر كم حوصلگی - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>من هم کم حوصلم از همه جاهایی که کار میکردم اومدم بیرون دیگه انگیزه ندارم با این که چیزیم نیست اما خیلی خودمو باختم ?