درمان ام اس - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>
(2017/12/20, 11:03 AM)Hanie.m نوشته است: من خودم به تنهایی درمانش کردم!نه هیچ آزمایشی نه هیچ آزمایشگاهی!هم درمان هم کنترلicon_biggrinSmiley-cool14

چطوري دوست عزيز