ام اس و نا امیدی - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>به خاطر ام اس نا امید نیستم. به خاطر اوضاع داغون و گرونی روزافزون خیلی نا امیدمangryangryangry همیشه فقط 5شنبه ها که باید امپول بزنم یادم میوفته ام اس دارم