ام اس و نا امیدی - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>دلم یه روزنه ی امید میخواد انقد همه چیز تکراری شده و من منتظر درمان ام اس موندم دارم نا امید میشم نمیدونم چیکار کنم دیگه غمگین و نگرانم نمیدونم چرا انقد ناراحتمconfused2confused2ConfusedConfused