معرفی مراکز پزشکی با تسهیلات ویژه ام اسی ها - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>[attachment=12192]
آزمایشگاه عماد با ارائه کارت انجمن تخفیف میده
آدرس: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر، روبروی بیمارستان جم، کوچه نظری