گفتار درمانی - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>من تجربه ای داشتم که می خواستم با شما دوستان به اشتراک بذارم
من هر وقت که دچار حمله میشدم در تنفس هم مشکل پیدا می کردم و نفس کم می آوردم. هم چنین غذا خیلی می پرید تو گلوم وچندین بار نزدیک بود خفه بشم که با بستری شدن در بیمارستان توان بخشی رفیده با گفتار درمانی و تمرینات اون آشنا شدم و مشکلم حل شد