تشخیصهای افتراقی (بیماریهای تقلید کننده ی ام اس) - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>بیماری( Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM یک بیماری خود ایمنی نادر است که به صورت ناگهانی اتفاق می افتد.
در مواردی بعد از ابتلا به یک میکروب یا ویروس یا واکسینه کردن سیستم ایمنی بدن دچار اشتباه شده و
با حملات گسترده و ایجاد التهاب در بافت سفید مغز و نخاع را منجر میگردد.
روش در مانی ان مانع شدن از التهاب ها با داروهای کورتیکو استروییدی میباشد و اگر آن جواب ندهد ایمونوگلوبین داخل وریدی یا پلاسمافریز انجام میگیرد.
این بیماری بسیار شبیه به بیماری ام اس است و در حدود بیماری های اسکروزیس چندگانه طبقه بندی میشود.
با این حال ویژگی های خاصی دارد که می توان ان را از ام اس تفکیک نمود اما این کار براحتی امکان پذیر نیست.
تفاوت ADEMبا ام اس این می باشد که ام اس در طول زمان بر میگردد اما بیماری ADEM دقیقا شبیه به ام است اما یکبار اتفاق می اقتد.
ADEM ممکن است به کما و مرگ منجر گردد در حالی که در ام اس چنین نبوده و فقط در موارد حاد ام اس این اتفاقات محتمل است.
موارد درمانی ان دقیقا شبیه به مواقعی است که در بیماران ام اس با حملات مواجه میشوند
یعنی خط اول درمان متیل پردینوزول و دگزامتازون است.و سپس کنترل با داروهای کاهش دهنده سیستم ایمنی.
این بیماری نادر بوده و با مطالعاتی که انجام گرفته اصل این موضوع که این بیماری فقط یک بار اتفاق می افتد نقض شده و در موارد خیلی کم حدود 3 درصد در کل دنیا گزارشاتی مبنی بر تکرار این بیماری صورت گرفته است که به آن عود مجدد میگویند Recurrence ADEM و این عامل تمایز ان را از بیماری ام اس سخت تر میکند البته در مواردی هم احتمال تبدیل این بیماری به بیماری ام اس گزارشاتی در برخی از مناطق دنیا مشاهده شده است.
تشخیص اینکه افتراق بین این بیماری و ام اس ایجاد شود به گذر زمان و بررسی سیر بیماری نیاز می باشد.