اطلاعیه شماره ۳۳: چت روم و قوانین - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>سلام .

خیلی وقت بود چت روم قط بوود .مبارکه راه اندازی دوبارش