ام اس و نا امیدی - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>من هیچ وقت بخاطر ام اس نا امید نبودم .
ولی کلا ناامیدم بخاطر مسائل دیگری در زندگی .