دوبینی - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>درباره مدت زمان بهبودی:
من سال ۹۱ دچار حمله بی حسی دست شدم(به طور کل بی حس)رفته رفته بهتر شد ولی ی مقداریش موندگار شد، تا جایی که بعد از یک سال با خودم گفتم دیگه این مقداریش که مونده برای همیشه هست و باید قبولش کنم ولی سال ۹۵ بعد از ۴ سال اون مقدارم از بین رفتBlush