اضطراب - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>من که اصن در حدی استرس دارم که حتی همون کاری که به خاطرش استرس دارمو نمیتونم انجام بدم!confused نمونه اش اینکه میخوام ترم دیگه مرخصی بگیرم، چون مطمئنم یه بلایی سر خودم میارم اونقد که میترسمlaughing3
اصن مشکل من ام اس نیست که...همین استرسه! اگه درست بشه شفا پیدا میکنم بخداSmile (52)