اضطراب - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>ریشه ی خشم و عصبانیت, اضطراب و افسردگیه...
ترتیبشون اینجوری میشه 1- ترس و اضطرابConfused 2-افسردگی sad23-خشم وعصبانیت angry
#دکتر_هلاکویی men