دوبینی - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>جالبه من الان سه ساله که ام اس دارم تا حالا دوبینی نداشتم confused2