دوبینی - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>منم اواین حمله و تا الان آخرین حمله ای که داشتم دوسال و نیم پیش بود که با دوبینی و عدم تعادل شروع شد که تاحالا با اینکه دیکه حمله ای نداشتم و بعد از گرفتن M R i جدید دکترم میگه پلاکات خاموشه و وضعیت خوبی دارم ولی تا حالا که نه دوبینیم خوب شده نه عدم تعادلم بهتر شده.confused2
فک کنم ام اس منم اثتثنایی هاconfused2