آموزش سامانه یادآوری تزریق - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>خوب حالا دقیق دقیقم نباشه دیگه صبح ، ظهر یا شب بودنش رو که رعایت میکنی ؟
یه ساعتی بذار که پیامک بیاد بدونی که طی این دوساعت باید بزنی.دیگه خیلی هم بی نظم نشه.