آمانتادین ( آمورل ) - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>استخر و دوش حمام واقعاً موثره
برام دوش روزانه بهتر از آمانتادین یا همون آمورل اثر داره