گزارش برنامه صعود به قله دماوند بام ایران "برنامه 33" - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>آفرين به همت همتون، قدمهاتون استوار و خدا قوت