ام اس خفیف و قوی - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>
بله تا اعلان خیلی تحقیقات و پزوهشها در ام.اس موفقیت آمیز بودن
یه قرص خوراکی / یه سوزن هر دو هفته تا هر یک ماه یک بار با 80 درصد تاثیر که با توجه به این آزمایشات در آمریکا تخمین زدن احتمالا تا سال 2014 داروی قطعی ام.اس کشف خواهد شد happy0065.gif