ام اس خفیف و قوی - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>سلام ام اس من از نوع خوش خیم یا خفیفه د ر عرض بیست سال پنج یا شش بار حمله ی داشتم که حمله ی اخر بسیار شدید بود الان مشکلی ندارم