ام آر آی تزریقی - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>نحوه اصلی تشخیص ام اس با MRI هست که برای وضوح بیشتر، تعداد دقیق و موقعیت پلاک ها با تزریق انجام می شود. من بعد از انجام MRIمشکل خاصی نداشتم فقط چند روز روی بازوی دستم که تزریق روی آن انجام شده بود احساس می کرد پوست بازوم حساس شده انگار خورده بودم زمین و حالت سوزش داشت فقط همین.