ام آر آی تزریقی - -

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>می خوام بدونم mri تزریقی چه نقشی در تشخیص ms دارد