آیا پدر و مادر شما باهم فامیل هستند؟وآیا در فامیل بیمار ام اس دیگری هم هست؟
من نتیجه یک ازدواج فامیلی هستم و در اقوام حداقل یک بیمار ام اس داریم.
10.26%
4 10.26%
من نتیجه یک ازدواج فامیلی هستم و در اقوام بیمار ام اس نداریم.
30.77%
12 30.77%
پدر و مادرم فامیل نیستند و در اقوام حداقل یه بیمار ام اس داریم.
20.51%
8 20.51%
پدر و مادرم فامیل نیستند و در اقوام هیچ بیمار ام اسی نداریم.
38.46%
15 38.46%
در کل: 39 رأی 100%
علت بوجود آمدن بیماری ام اس چیست