راست دست هستید یا چپ دست؟
راست دست
0%
0 0%
چپ دست
100.00%
1 100.00%
در کل: 1 رأی 100%