تکرار وبینار ام اس با حضور دکتر مقدسی

۲۰ اسفند
ساعت ۲۰
۱۰,۰۰۰ تومان
دکتر عبدالرضا ناصرمقدسی
برگزارشد

وبینار ام اس با حضور دکتر مقدسی

۱۶ اسفند
ساعت ۱۳
۱۲,۰۰۰ تومان
دکتر عبدالرضا ناصرمقدسی
برگزارشد

تغذیه و ام اس

۲۶ بهمن
ساعت ۲۰
۱۰,۰۰۰ تومان
دکتر حمیدرضا طغیانی
برگزارشد

آخرین جلسه واقعیت درمانی

۱۸ بهمن
ساعت ۲۰
۱۰,۰۰۰ تومان
دکتر سمیرا قباخلو
برگزارشد

جلسه دوم واقعیت درمانی

۲۷ دی
ساعت ۲۰
۱۰,۰۰۰ تومان
دکتر سمیرا قباخلو
برگزارشد

اولین جلسه واقعیت درمان

۱۷ دی
ساعت ۲۰
۱۰,۰۰۰ تومان
دکتر سمیرا قباخلو
برگزارشد