درمان ام اس

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>
(2017/12/21 02:20 PM)Silverlight نوشته شده توسط:  در ام اس و سایر بیماریهای خودایمنی چون شاخص‌های آنتی‌ژنیک بافت‌های انسانی (که در ام اس همان غلاف میلین است) به شاخص‌های آنتی‌ژنیک یک عامل خارجی (که قبلاً به جریان خون رسوخ کرده است) شباهت دارد، بنابراین آنتی بادی‌ها و یا واسطه‌های التهابی که علیه آنتی ژن‌های گفته شده پدید می‌آیند، می‌توانند در بافت‌های گوناگون بدن بنشینند و علیه آنها نیز واکنش‌ مشابهی نشان دهند.
بنابراین، مشکل اصلی وجود این اتوآنتی بادی هاست. بخشی از این آنتی بادی ها که در داخل فضای عروقی است را می توان با ﭘﻼﺳﻤﺎﻓﺮز حذف کرد، ولی هیچ گاه به طور کامل نمی توان حافظه سیستم ایمنی را پاک کرد.

البته در آخرین کزارشی که در مورد سلولهای بنیادی بود و در کانادا انجام شد، روند کار به این صورت است که کل سیستم ایمنی را از بین میبرند و سلولهای جدید برنامه‌ریزی شده جایگزین میکنند که حافظه سیستم ایمنی قبلی را ندارند. علت اصلی خطرناک بودن این روش ، همین نو سازی سیستم ایمنی بدن است که در مدتی که سیستم ایمنی در حد صفر است خطر هر عفونت و در پی آن مرگ میباشد.