درمان ام اس

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>من خودم به تنهایی درمانش کردم!نه هیچ آزمایشی نه هیچ آزمایشگاهی!هم درمان هم کنترلicon_biggrinSmiley-cool14