کلاس یوگا

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>
(2017/11/07 02:51 PM)شهرزاد نوشته شده توسط:  دوستانی که از کلاس یوگا استفاده کردن آیا واقعا روی اعصاب و آرامش آن ها تاثیری داره؟؟؟؟

برا من که بله تاثیر داشت و حس خوبی داشتمagreement2