کلاس یوگا

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>دوستانی که از کلاس یوگا استفاده کردن آیا واقعا روی اعصاب و آرامش آن ها تاثیری داره؟؟؟؟