مشکل در استفاده از سایت

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>سلام، میشه یه فکری به حالی این pop-up مربوط به سفر بندر انزلی بکنین؟ هر صفحه ای رو که باز می کنم میاد و مجبورم ببندمش و باز روز از نو روزی از نوsmiling اینستا و تلگرام کم بود اینم اضافه شدSmile (52)