رابطه ام اس با ازدواج فامیلی و ژنتیک

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>سلام
پدرومادرم فأميل نيستن تاجايي كه من اطلاع دارم كسي از فاميل ام اس نداره