آیا فلوکستین تنها یک داروی ضدافسردگی ست؟!

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>دیروز رفتم دکتر و بخاطر وسواس فکری شدیدم بهم فلوکستین داد حالا من موندم که من مقصرِ این وسواس فکری هستم یا کسانی که با بی محبتی ها و دلخور کردن من باعث شدن لبخند از صورتم محو بشه و بشم یه آدمی که فقط فکر و خیال میکنه و به خودش کمتر اهمیت میده