اثربخشی وعوارض کوپامر

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>من موقعی که برای آموزش رفتم گفتن این دارو بیشتر از اینترفرون ها باعث خارش و قرمزی میشه