مصاحبه ماهنامه اطلسی ها با حدیث عزیز

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>حدیث جون عالی بود
ماشالله چقدر قشنگ صحبت میکنین