آرم طرح ترافیک برای مبتلایان به ام اس

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>سايت شهرداري كه بسته است براي ثبت نام اين طرح شامل زوج و فرد هم مي شه؟!!
من ٢٠ روزه دارم ميرم تو طرح زوج و فرد با پررويي تازه فهميدم قضيه جديه
چه خاكي به سرم بريزم؟ محل كارم اينجاست،!!