اطلاعیه شماره ۲۵: رادیو ام اس سنتر

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>Smile (16)Smile (16)Smile (16)Smile (16)Smile (16)Smile (16)

دوستانی که میگفتن در مورد چی؟ با چه کسی یا سوالای دیگه در مورد رادیو داشتید

بهله با شمام
نه خود شما که سوال پرسیدی Smile (16)

13 ام ، روز نارنجی رو برای ضبط و شکار لحظه ای با طعم خلاقیت از دست نــــــــــــــــــــــــــــــــدین Smile (16)Smile (16)Smile (16)Smile (16)