عدم تعادل

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>بنظرم میتونه حمله باشه
با منشی دکترتون تماس بگیرین راهنماییتون میکنه حتما