کلاس یوگا

<style>body{font-family: tahoma; font-size: 13px; direction: rtl;} hr{ display: none;}</style>میشه دقیق تر بگی کلاس کجا تشکیل میشه؟